vạch trần gian lận trên mạng: bẫy tiền thưởng và bất công

2, phân tích nguyên nhân

3, đưa ra bằng chứng

4, kêu gọi hành động

5, giải pháp